Klauzula RODO

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

W związku ze świadczeniem usług świadczonych przez Martrans Logistics Sp. z o.o. z siedzibą ul. Towarowa 4, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki poniżej przedstawiamy informacje o zakresie oraz celu przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Martrans Logistics Sp. z o.o. z siedzibą ul. Towarowa 4, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, NIP 5311710410 , REGON 388207045, KRS 0000883585 (dalej Administrator Danych Osobowych).

Kategorie przetwarzanych danych:

Przetwarzamy dane, które dobrowolnie i świadomie zostaną wprowadzone w ramach korzystania z usług Martrans Logistics Sp. z o.o. w celu:
 1. odpowiedzi na wiadomość lub zlecenia usług transportowo – logistycznych świadczonych przez Martrans Logistics Sp. z o.o.,
 2. marketingowym polegającym na promocji usług Martrans Logistics Sp. z o.o.
Uprawnienia osoby udostepniającej dane osobowe:

 1. Żądania od Administratora Danych Osobowych:
 2. dostępu do swoich danych osobowych;
 3. sprostowania swoich danych osobowych;
 4. usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO;
 5. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO,
 6. Wniesienia do wskazanego w niniejszym oświadczeniu Administratora Danych Osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych:
 7. na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
 8. do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy  89 ust. 1RODO, z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 9. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. W dowolnym momencie wycofania zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.


 Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Państwa pytanie lub rozwiązanie poruszonej przez Państwo sprawy. W każdym przypadku dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 lata od zakończenia prowadzenia dla Państwa konkretnej sprawy, chyba że zgoda na ich przetwarzanie zostanie wcześniej odwołana. Martrans Logistics Sp. z o.o. nie wnosi o przekazanie, a tym bardziej nie przechowuje danych osobowych szczególnych kategorii.

Po odwołaniu zgody lub upływie okresu przetwarzania danych Państwa dane osobowe Martrans Logistics Sp. z o.o. trwale usunie z posiadanych zasobów.

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczeniu usług przez Martrans Logistics Sp. z o.o. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa dobrowolnej zgody wyrażonej podczas umówionego spotkania lub poprzez przesłanie danych za pośrednictwem wiadomości e-mail. Przekazane dane osobowe nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż na potrzeby realizacji zleconych usług.

Przekazane dane nie będą wykorzystywane do przesyłania jakichkolwiek treści reklamowych. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22  ust 1 i 4 RODO.

Kategorie podmiotów, którym może zostać udostępnione, powierzone przetwarzanie danych:

Dostęp do Państwa danych osobowych mają jedynie osoby współpracujące z Martrans Logistics Sp. z o.o. w celu świadczenia usług znajdujących się w naszej ofercie.

Ponadto przekazane nam dane osobowe mogą być jedynie udostępnione w związku celem związanym ze świadczeniem dla Państwa usług, a także organom prawa i administracji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadkach prawnie uzasadnionych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą:


Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody prze jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie.

Mają Państwo Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wszelkie wnioski dotyczące Państwa danych osobowych należy kierować za pośrednictwem wiadomości e-mail:  info@martranslogistics.pl